Start
Oferta pracy

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Młodszy Bibliotekarz / Bibliotekarz / Starszy Bibliotekarz (w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy).


Warunki pracy:

 • wymiar etatu: 1/2 etat
 • umowa o pracę
 • miejsce pracy:  Gminna Biblioteka Publiczna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie – Filia Bielcza

Oferujemy:

 • ciekawe środowisko pracy
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego;
 • stabilne warunki zatrudnienia;

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie humanistyczne: preferowane wyższe magisterskie bibliotekoznawcze lub uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub informacji naukowej;
 • umiejętność katalogowania książek wydanych po 1801 r., artykułów z czasopism oraz prac zbiorowych w formacie MARC21;
 • znajomość systemu bibliotecznego SOWA, będzie dodatkowym atutem;
 • praktyczna znajomość systemu Windows i pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym opracowywanie zbiorów oraz obsługę czytelników obcojęzycznych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • łatwość nawiązywania kontaktu
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 • dyspozycyjność, kreatywność, silna motywacja do pracy
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne
 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • opracowywanie zbiorów
 • udzielanie informacji
 • skontrum księgozbioru
 • dbałość o stan powierzonego mienia
 • promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook)
 • współpraca z lokalnymi instytucjami

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 • życiorys (CV)
 • kopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”

Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 10 lipca 2019 r. osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie  Borzęcin 562,  32-825 Borzęcin  lub pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie).
 • Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko merytoryczne”
 • Dokumenty, które wpłyną do biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi
 • Osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie  zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycje działań, które kandydat/ka chciał(a)by realizować w bibliotece.

Uwagi końcowe:


Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze  ½  etatu z tym, że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony nie dłuższe niż okres jednego roku, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Przewiduje się zatrudnienie pracownika od 01.08.2019 r.

Share/Save/Bookmark
 
Copyright © 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Premium joomla 1.5 templates
Premium joomla 1.5 templates, website hosting company.