Start
Poetycki Borzęcin

 

 

Regulamin Gminnego Konkursu Poetyckiego

pod hasłem „Poetycki Borzęcin”

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie

Cel konkursu: pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, promowanie lokalnych twórców i wierszy z motywami borzęckimi.

Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy piszący z terenu Gminy Borzęcin i nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego.

Uczestnicy nadsyłają w terminie do 5 sierpnia 2019 r. (data wpływu) zestawy dwóch wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich, oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

Prace konkursowe należy dostarczyć lub nadsyłać napisane wyłącznie pismem drukowanym lub na komputerze (każdy wiersz na papierze o formacie A – 4) na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie, Borzęcin 562, 32-825 Borzęcin (tel.146846002). Nadsyłane na konkurs zestawy wierszy powinny być opatrzone godłem (rodzaj identyfikatora: pseudonimu, znak rozpoznawczy umieszczony pod wierszem). Nazwisko i imię, dokładny adres, nr telefonu należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy. Kopertę włożyć do głównej koperty z wierszami.

Nadesłane na konkurs prace powinny zawierać na kopercie dopisek „Gminny Konkurs Poetycki”.

Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika na ewentualną publikację utworów w każdej formie zgodnie z decyzją organizatora konkursu.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez zgody autorów. Zwycięzcy i osoby nagrodzone zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu uroczystego wręczenia ich, bądź za zgodą organizatorów w innym terminie uzgodnionym z kierownikiem biblioteki. W przypadku nie odebrania nagrody, organizatorzy zastrzegają, iż nagrody nie będą wysyłane do laureatów (z wyjątkiem szczególnych uzasadnionych przypadków).

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.Premiowane będą: świeżość i oryginalność ujęcia tematu. Decyzja JURY jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, oraz wręczenie nagród odbędzie się 9 sierpnia 2019 r. (piątek). O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Elżbieta Kwaśniewska

Kierownik
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Borzęcinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie  z art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie, Borzęcin 562, 32-825 Borzęcin

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gminnego Konkursu Poetyckiego

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy.

  5. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

  6. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż 1 rok od rozstrzygnięcia konkursu.

  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

  10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa w konkursie.

Share/Save/Bookmark
 
Copyright © 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Premium joomla 1.5 templates
Premium joomla 1.5 templates, website hosting company.