Start
Zapraszamy do udziału !!!

Gminny  Konkurs

na wykonanie prezentacji multimedialnej

Gminy Borzęcin.


Gminna Biblioteka Publiczna oraz Wójt Gminy Borzęcin zapraszają do udziału w konkursie na wykonanie prezentacji multimedialnej Gminy Borzęcin. Prace można składać do 24 lipca 2020 r.

 

 

 

REGULAMIN  KONKURSU:

1. Postanowienia ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie działając pod patronatem Wójta Gminy Borzęcin ogłasza konkurs  na prezentacje multimedialną Gminy Borzęcin.

2. Cel konkursu
1.Promocja gminy  Borzęcin poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych krajobrazowo i turystycznie miejsc, zabytków oraz obiektów charakterystycznych (np. kościoły, kapliczki, centra wsi, gospodarstwa agroturystyczne, obiekty sportowe, użyteczności publicznej i inne).
2. Rozwijanie wśród mieszkańców umiejętności dostrzegania walorów gospodarczych, społecznych, krajoznawczych i kulturowych gminy,
3. Spowodowanie zainteresowania naszą gminą
4. Integracja społeczności lokalnej.

3. Warunki konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Praca konkursowa nie może być wcześniej prezentowana i nagradzana.
3. Organizator nie wprowadza jakichkolwiek, innych ograniczeń, w tym wiekowych.

4. Zgłaszanie prac do konkursu
1. W terminie do dnia 24 lipca 2020 r. należy dostarczyć lub przesłać pracę wykonaną na nośniku cyfrowym (pendrive, płyta CD lub DVD) na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie,  32-825 Borzęcin 562.
2. Forma pracy:
-prezentacja multimedialna w formacie  obsługiwanym  przez program Microsoft PowerPoint,
- zapakowana w kopertę oznaczoną nazwą konkursu i godłem, wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (załącznik 1)
3. Dane identyfikujące pracę należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym.
4. Pracę należy oznakować tzw. godłem, które należy także umieścić w formularzu zgłoszeniowym.
5. Nadesłana korespondencja nie podlega zwrotowi.
6. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.
7. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać:
- autor pracy,
- rodzic lub opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich.

5 .Zasady oceniania prac
Oceniając pracę jury konkursowe będzie zwracać szczególną uwagę na:
- związek z tematem konkursu / praca winna obejmować wszelkie warte wyeksponowania walory i cechy szczególne miejsca, którym chcemy kogoś zainteresować.  W tworzeniu  prezentacji należy wyeksponować uroki swojej miejscowości i okolic wraz z  treścią, która również ma znaczenie.
- oryginalność prezentowanej treści.

6. Nagrody
1. Komisja, powołana przez Kierownika  GBP, dokona selekcji prac, zapozna się z treścią wypowiedzi multimedialnej, sprawdzi zgodność prac z regulaminem i tematem konkursu, oceni technikę i jakość wykonania.
2. Spośród wszystkich dostarczonych prezentacji zostanie wybrana jedna praca. Laureat otrzyma nagrodę finansową. Organizator przewiduje również wyróżnienia i nagrody rzeczowe.
3. Jury może odstąpić od przyznania nagrody głównej lub wyróżnień.

7.  Terminy
1.Termin składania prac: do dnia 24 lipca 2020 r.
2.
O wynikach laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni do 7 sierpnia 2020 r.

8.  Informacje dodatkowe
1.
Nadesłane prace pozostają własnością  GBP w  Borzęcinie i mogą być wykorzystywane przez bibliotekę (w całości lub fragmentach), wraz z podaniem autora prezentacji.
2.
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie, 
3.  Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
4.  Dodatkowych informacji  udzielają pracownicy GBP pod  tel. 14 68 46002 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. Ochrona danych osobowych
1. Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych  jest Gminna  Biblioteka Publiczna  w Borzęcinie,  32-825  Borzęcin 562.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, w związku z wydaniem nagrody oraz promocją działalności Organizatora.
3. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych: email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika konkursu, a jeżeli jest to konieczne jego  rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Dane przetwarzane w związku z udziałem, wygraną w konkursie, a w szczególności wizerunek utrwalony podczas przebiegu konkursu mogą być prezentowane na stronie internetowej Organizatora, Gminy, na Facebooku.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wyżej wymienionych celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania w określonych przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.
7. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu, do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na dalsze ich  przetwarzanie.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale określone Regulaminem konkursu. Brak podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.
9. W sprawach spornych uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY   DO   UDZIAŁU  W  KONKURSIE

Do pobrania:

Załącznik nr 1

Share/Save/Bookmark
 
Copyright © 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Premium joomla 1.5 templates
Premium joomla 1.5 templates, website hosting company.